Social Maketing
Social Maketing

Quảng cáo trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Instagram

Internet  Maketing
Internet Maketing

  • Quảng cáo tìm kiếm Google (Search)
  • Quảng cáo mạng hiển thị Google
  • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của khách hàng (SEO) 
  • Youtube

SEEDING ONLINE
SEEDING ONLINE

  • Forum Seeding 
  • Seeding Facebook
  • Seeding Fanpage